ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ - Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци; - Сметоизвозване на разделно събрани отпадъци; - Транспортиране и депониране на строителни отпадъци; - Транспортиране и обезвреждане на болнични отпадъци; - Транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци; - Предоставяне на контейнери за: - Строителни отпадъци; - Разделно събиране на отпадъци; - Медицински и болнични отпадъци; - Почистване на улици; - Отпушване на канализации; - Почистване на кало-маслоуловители; - Почистване на мазнино уловители; - Почистване на резервоари; - Изготвяне на екологични проекти; - Консултантска дейност; - Изготвяне на годишни отчети за дейности с отпадъци; - Консултация и изготвяне на програми за управление на       отпадъци и регистрационни документи; - Комплексно обслужване на фирми; - Строителна дейност